Działalność wydawnicza

prasa,
portale informacyjne,
czasopisma naukowo-techniczne,
książki i raporty

Organizacja

konferencji,
szkoleń,
wystaw,
wydarzeń medialnych

Obsługa informacyjna

przedsiębiorstw,
public relations,
obsługa mediów społecznościowych

Dokumentowanie

zdjęcia,
filmy wideo,
nagrania dźwiękowe,
prezentacja na portalach

Projektowanie

reklam prasowych i internetowych,
wizerunku graficznego firm,
wizytówek i teczek firmowych

Rozwiązania internetowe

projektowanie portali,
przygotowanie CMS, CRM,
tworzenie systemów HR

Start >> Wiadomości
Utworzono: 22 maja 2023
Postępowanie kwalifikacyjne

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI WYDAWNICTWO GOSPODARCZE 
 SP. Z O.O.

 

 

RADA NADZORCZA 

spółki Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o. o. 

z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/10

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Wiceprezesa Zarządu

spółki Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 

 1. Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki:

 2. Posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

 3. Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

 4. Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

 5. Spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

 6. Korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

 7. Nie być karanym za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

 

 1. Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

 2. Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

 3. Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

 4. Pełni funkcję z wyboru zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

 5. Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. 

 

 1. Celem potwierdzenia wymogów określonych w ust. 1 oraz ust. 2 Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do zgłoszenia następujących dokumentów:

 1. Oświadczenia, o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-6;

 2. Oświadczenia o braku okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5;

 3. Dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia;

 4. Dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni okres zatrudnienia; 

 5. Dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie 
   na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 

 6. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności 
   do czynności prawnych,

 7. Aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności uzyskane nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia,

 8. Oświadczenia o braku wszczętych oraz prowadzonych postępowań karnych 
   i karno-skarbowych przeciwko Kandydatowi. 

 1. Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 3 Kandydaci winni do zgłoszenia dołączyć:

 1. Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny, własnoręcznie podpisane,

 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu oraz adresu e-mail niezbędnych do kontaktu w celach postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Kandydaci mogą składać również inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności. 

 2. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 4 stanowią załącznik nr 1,
   nr 2 i nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

 3. Oświadczenia oraz zaświadczenie, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 4, Kandydaci winni dołączyć w oryginale zgodnie z wzorami, o których mowa w ust. 6. Dotyczy to również życiorysu zawodowego (CV) oraz listu motywacyjnego. Wszelkie dokumenty potwierdzające wykształcenie, okresu zatrudnienia, oraz doświadczenie Kandydata winny zostać dołączone w oryginałach lub odpisach, przy czym odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez Kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

 4. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o spółce na stronie internetowej Wydawnictwa Gospodarczego sp. z o.o. www.wydawnictwo-gospodarcze.pl

 5. Informacje dotyczące spółki, Kandydaci mogą uzyskać w siedzibie spółki, 
   w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 15.00, do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń. Udostępnienie materiałów informacyjnych wymaga złożenia przez Kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności. Wzór poświadczenia wydania materiałów informacyjnych wraz oświadczeniem o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 4.

 6. Informacje dotyczące Spółki winny zawierać:

  1. Ogólną informację o spółce,

  2. Umowę spółki,

  3. Wyniki finansowe spółki za ostatni rok obrotowy (bilans i rachunek zysków i strat).

 1. Kandydaci winni złożyć pisemne zgłoszenie osobiście w siedzibie Wydawnictwa Gospodarczego sp. z o.o. w Katowicach, 40-035 Katowice, ul. Jagiellońska 6/10, 
   w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie do dnia 06.06.2023 r. 
   do godziny 15.00 lub przesłać pocztą w tym samym terminie na wskazany powyżej adres spółki, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko 
  Wiceprezesa Zarządu spółki Wydawnictwo Gospodarcze 
   sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 06.06.2023 r. przed godziną 16.00.”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do spółki przed jego upływem. Decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki. 

 2. Zgłoszenia Kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu 
   o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegać rozpatrzeniu, a Kandydaci nie wezmą udziału 
   w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu. 

 3. Wszelkie otrzymane zgłoszenia zostaną przekazane przez pracownika spółki do kasy spółki w depozyt do czasu otwarcia zgłoszeń przez Radę Nadzorczą.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2023 r. o godzinie 16.00.

 5. Spośród Kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną wyłonieni Kandydaci spełniający wymagania do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki. Wyłonieni Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których zostanie dokonana ocena Kandydata. 
   Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 07.06.2023 r. od godziny 15.00 w siedzibie spółki (40-035 Katowice, ul. Jagiellońska 6/10). O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni w dniu 06.07.2023 r. telefonicznie oraz za pomocą adresu e-mail.

 6. Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami zostaną przeprowadzone w kolejności wpływających do spółki zgłoszeń. Na rozmowie kwalifikacyjnej Kandydat zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości ze zdjęciem celem okazania komisji. 

 7. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatur, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane w dniu 09.06.2023 r. od godziny 09.00.

 8. Dopuszczenie choćby jednego Kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. 

 9. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:

 1. Wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

 2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

 3. Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;

 4. Znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

 5. Znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

 6. Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa i rachunkowości zarządczej;

 7. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu 
   w spółce;

 8. Wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa;

 9. Wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy;

 10. Wiedza w zakresie roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;

 11. Wiedza w zakresie systemu ocen i motywacji.

 1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydatów.

 2. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, listem poleconym, niezwłocznie po jego zakończeniu. 


 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie 2016/679) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Wydawnictwo Gospodarcze 
   sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy 40-035 Katowice, ul. Jagiellońska 6/10;

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem mailowym, biuro@sikorakancelaria.pl bądź korespondencyjnie na adres: 40-035 Katowice, 
   ul. Jagiellońska 6/10

 3. Podane w zgłoszeniu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, a w przypadku wyłonienia Kandydata również w celach związanych z powołaniem oraz zawarciem umowy; 

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. W razie odmowy podania danych osobowych 
   nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego; 

 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia – w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz w konsekwencji powołania oraz zawarcia umowy 
    z członkiem Zarządu,

  2. art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia – w celu wykonania obowiązku prawnego,

  3. art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia – w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. weryfikacja rzetelności oraz prawdziwości składanych 
    w toku postępowania kwalifikacyjnego oświadczeń.

 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać

  1. Ministerstwo Aktywów Państwowych,

  2. spółka Holding KW sp. z o.o., 

  3. organy publiczne.

 7. Kandydaci mają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia. 

 8. Kandydatowi przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Wiceprezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki do pobrania:
- załącznik.pdf